Proiect HCL din 2024-05-21

aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie „Amenajare zona Emmanuel de Martonne”

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobarea a  Proiectului de Hotărâre nr. TMI2024 - 014298 din 13.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Fritz;

 Având în vedere Raportul de specialitate nr.  TMI2024 -  al Direcției Generale de Investiții si Mentenanță din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic – anexă la Raportul de Specialitate nr. TMI2024 -  014298 din 13.05.2024

Având în vedere Avizul Direcţiei Economice – anexă la Raportul de Specialitate nr. TMI2024 -  014298 din 13.05.2024

Având în vedere Fişa Tehnică  de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr.TMI2024-012025/18.04.2024  a Comisiei tehnico-economice;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) și a Anexei nr. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin. (1)  şi (3) si art. 196 alin. (1)  lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Articole

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţie Amenajare zona Emmanuel de Martonne, întocmit de  SC ASSISTENT HB SRL  - Timişoara, conform Contractului de prestare de servicii nr. 195/23.10.2019 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie Amenajare zona Emmanuel de Martonneface parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Consiliului Judeţean Timiş;

- Direcţiei Generale de Investiții și Mentenanță;

            -Tuturor direcţiilor, serviciilor,  compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Timişoara

            -Mass-mediei locale.                                                 

Este utilă această pagină?