Proiect HCL din 2024-04-01

privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. TMI2024-009357/28.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate  nr. TMI2024-009406/28.03.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data ............................................;

Având în vedere avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 507/23.12.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. și ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 627/10.12.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145/20.04.2023 privind aprobarea documentației cu titlul ”Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2022” și a documentației” Pierderi de energie termică - reale și tehnologice, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara, aferente anului 2022”,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 146/21.04.2023 privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 364/09.08.2023 privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat;

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. - în insolvență nr. CLT 5564/25.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024 - 014457/25.03.2024;

Având în vedere avizul Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/12.04.2023;

Având în vedere prevederile art.5^2 alin.(1) din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

Avînd în vedere art. 38 alin.(1), lit. f) și art.43 alin. 6 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă plata sumei de 35.000.000,00 lei inclusiv TVA, reprezentând pierderi tehnologice induse, aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Rețele Publice și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA – în insolvență.

Art.3:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:   

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

-     Primarului Municipiului Timişoara;

-     Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

-     Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. – în insolvență;

-     Mass-media locale.

Este utilă această pagină?