Proiect HCL din 2024-05-29

Privind aprobarea etapei a II-a a proiectului cu titlul ”Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara” și a cheltuielilor aferente investiției

Motivație

 Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. TMI2024 - 014892/17.05.2024 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;
- Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 015786/23.05.2024 al Directiei Incubator Proiecte;
Luând în considerare avizul Directiei Economice nr. TMI2024 - 015786/23.05.2024 - anexa la Raportul de specialitate nr.  TMI2024 - 015786/23.05.2024;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic TMI2024 - 015983/27.05.2024 - anexa la Raportul de specialitate nr.  TMI2024 - 015786/23.05.2024;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi  probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere proiectul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ Cod SMIS 124711, Contract de finanţare nr. 6514/23.12.2020, finanţat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară: 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţie: 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu -  cu finantare nerambursabila (FEDR + buget national) și bugetul local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere HCLMT nr. 321/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711  , modificată prin HCLMT nr. 447/16.10.2020 și HCLMT nr. 554/15.11.2022;

Având în vedere OUG 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere HCL nr. HOTĂRÂREA NR. 532/28.11.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului „Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara“ Cod SMIS 2014+: 124711, (POR 2014-2020), în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și pentru susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile), conform Instrucțiunii AM POR nr.207/2023;
Având în vedere nota de NOTA OI etapizare proiect nr. 41706/22.12.2023 privind etapizarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”, contract nr. 6514/23.12.2020, cod SMIS 124711, Beneficiar UAT Municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului de finanțare proiecte etapizate în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiarã a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

ART 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara - etapa II”, în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 6 O regiune educată și atractivă, Obiectiv specific RSO4.2. - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Intervenția regională 6.1B, apelul de proiecte nr. PRV/257/PRV_P6/OP4/RSO4.2/PRV_A30.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1, în cuantum de 18.985.515,84 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 3.769.644,58 lei și valoarea totală neeligibilă  15.215.871,26 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Timișoara, în cuantum de 15.291.264,15 lei, formată din:

  1. 75.392,89 lei, respectiv 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului;
  2. 15.215.871,26 lei, reprezentând valoarea totală neeligibilă a proiectului.

ART 4. Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

ART 5. Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuielile conexe/auxiliare ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime.

ART 6.  Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare și efectuarea tuturor cheltuielilor necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ..........., cu un număr de ... voturi pentru, voturi abţineri..., voturi împotrivă ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        SECRETAR

Este utilă această pagină?