Proiect HCL din 2024-03-28

trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe, respectiv corpuri de iluminat în vederea casării acestora

Motivație

● Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.TMI2024-007889/18.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz,,

● Raportul de specialitate TMI2024-008120/19.03.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT
● Avizul Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara - Anexă la Raportul de specialitate 

● Avizul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara - Anexă la Raportul de specialitate 

● O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, art.286, alin. 4 și art.361, alin.2

● în conformitate cu art. 2 al Ordonanței Guvernului nr.112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al Statului și al Unităților Administrativ Teritoriale,

Articole

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe, respectiv corpuri de iluminat în vederea 

casării acestora conform Anexei

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT și Direcției Generale de Investiții și Mentenanță

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor -  din aparatul de specialitate al Primarului;
            - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?