Proiect HCL din 2024-03-28

Privind completarea anexei nr V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentand racorduri,bransamente sau alte lucrari la sistemele de alimentare cu apa si canalizare si transmiterea spre administrare si exploatare catre operatorul regional AQUATIM SA.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr . TMI2023-006697/07.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr TMI2023-006697/07.03.2024 al DIRECTIEI GENERALA VALORIFICARE DREPTURI DE PROPRIETATE ALE UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  Anexă la raportul de specialitate al DIRECTIEI GENERALA VALORIFICARE DREPTURI DE PROPRIETATE ALE UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;   

Având în vedere Avizul Directiei Economice Anexă la raportul de specialitate al DIRECTIEI GENERALA VALORIFICARE DREPTURI DE PROPRIETATE ALE UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;                   

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite  şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice republicata;

Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, intrat în vigoare la data de 21.03.2007;

 Având în vedere HCL nr. 38/13.02.2007, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timişoara în societate comercială pe acţiuni, ca urmare a reorganizării teritoriale bazată pe principii de eficienţă economică şi performanţă operaţională a operatorului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;     

 Urmare a adresei înregistrate cu numărul MTM2023-027997/11.12.2023 înaintată de SC AQUATIM SA, privind transmiterea mijloacelor fixe realizate în anul 2023 spre darea în administrare și exploatare către AQUATIM SA
 Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara;  

  Având în vedere art 7 si 8 din contractul de delegare nr 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi  AQUATIM SA;

Având în vedere art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 În conformitate cu  art. 129 Alin (1) si alin  (2) lit. d) coroborat cu alin.7 lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul  art. 139, alin. (1) şi alin. (3) lit. g) din Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

Articole

 Art.1: Se aprobă transmiterea spre administrare și exploatare către AQUATIM SA a bunurilor,transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2: Se aprobă completarea anexei V la contractul de delegare  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi  AQUATIM SA  aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexă.

 Art.3: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexă se face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr. 932 din 19.01.2010.

 Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv de AQUATIM SA Timişoara.

 Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

            - Aquatim SA

            - Mass-media locale.  

Este utilă această pagină?