Proiect HCL din 2024-05-21

privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timișoara, strada 3 August 1919 nr.25, la prețul de vânzare de 400.000 lei

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024 -014791/16.05.2024  al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014942/17.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi Proprietate UAV- Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu -Compartimentul Fond Locativ;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.05.2024;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ținând cont de :

      -adresa doamnei BUGA VIORICA nr.MTM2023-023538/01.11.2023, completată de MTM2023-023831/03.112023,  MTM2023-27418/06.12.2023 și MTM 2024-020247/09.05.2024 în calitate de proprietară a cotei de 2/9 din imobilul situat în Timișoara, strada 3 August 1919 nr.25, care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să-și exprime dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare la prețul de 400.000 lei;

              -adresa  Ministerului Culturii –Cabinet Ministru  cu nr.2863 din data de 25.04.2024, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului asupra imobilului menționat și transferul acestuia către autoritățile publice locale conform art.4, alin 8 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

            -adresa Direcției Patrimoniu (actuala Direcție Generală Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT)–Compartimentul Spații cu altă Destinație nr.TMT2023-023538/24.11.2023 prin care ne comunică faptul că imobilul prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara și anume ar putea dobândi o destinație de interes public, motiv pentru care a comandat întocmirea unui Raport de Evaluare al imobilului;

              -adresa Direcției Economice -Serviciul Financiar, Buget și Execuție Bugetară cu nr. TMI2024-011365/12.04.2024;

            -Raportul de evaluare al S.C. Appraisal & Valuation S.A întocmit în data de  07.12.2023 conform căruia valoarea de piață stabilită pentru cota de 2/9 din imobilul cu adresa  în Timisoara, strada 3 August nr 25, judetul Timiș, a fost de 75.000 euro, respectiv de 372.608 lei, la cursul raportat de Banca Națională a României pentru data evaluării de 1 EUR = 4.9681 lei;

          -HCLMT nr.564/14.12.2023 - privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze valoarea de achiziție a cotei de 2/9 din imobilul Teren și Construcții situate în Timișoara, strada 3 August 1919 nr.25, înscris în CF nr.449599 Timișoara, CF vechi 423401 Timișoara, nr.cadastral 449599, în vederea exprimării ulterioare a dreptului de preemțiune, în baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

           - Procesul Verbal nr.1 din data de 06.03.2024, pct.3, al Comisiei de Negociere cu Terţii a Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.4 și alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.2 din HCLMT nr.67/2008 modificată de HCLMT nr.362/2015;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) şi art.139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      
      

 

Articole

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara își exercită dreptul de preemţiune la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din  imobilul- Teren și Construcții, situat în Timișoara, strada 3 August 1919 nr.25, înscris în CF nr.449599 Timișoara,   CF vechi 423401,  449599, nr.cad 449599-C1( provenit din , la prețul  de vânzare de 400.000 lei.

Art.2: (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilului întocmit la data de 07.12.2023 de către SC.APRAISAL AND VALUTION SA, cu sediul în B-dul N.Caramfil nr.87, sector 1 București, prevăzut în Anexa 1.

           (2) Se însusește Procesul Verbal nr.1, pct.3 din data de 06.03.2024, prin care Comisia de Negicierer cu Terții a acceptat oferta doamnei Buga Viorica de vânzare a cotei de 2/9 din imobilul situat la adresa din Timișoara, stradad 3 August nr.25, la prețul de 400.000 RON, prevăzut în Anexa 2.

Art. 3: Se aprobă cumpărarea la preţul negociat de 400.000 lei,  a cotei de 2/9 aferentă imobilului compus din Teren și Construcții situat în Timișoara, strada 3 August 1919 nr.25, județul Timiș, înscris în CF nr.449599 Timișoara, nr.topo 449599, nr.cad 449599-C1( provenit din CF vechi 423401).

Art: 4: Se împuternicește  Primarul Municipiului Timişoara dl. Dominic Fritz, să semneze Contractul  de vânzare- cumpărare  pentru Municipiul Timişoara a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timișoara , strada 3August 1919 nr.25.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia Generală Valorificare Drepturi de Proprietate , Comisia de Negociere cu Terții a Consiliului Local, Direcția Economică și Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:

                 -Instituției Prefectului Județului Timiș;

                 -Primarului Municipiului Timișoara;

                 -Direcțiilor/Serviciilor și Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Timișoara;

                 -Doamnei Buga Viorica;

                 -Mass-mediei locale. 

 

Este utilă această pagină?