Proiect HCL din 2024-05-21

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu  nr. TMI2024-015150/20.05.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere  Raportul de specialitate nr. TMI2024-015173/20.05.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.  TMI2024-015173/20.05.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Situațiile financiare ale Societății PIEȚES.A. aferente anului 2023 înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-021396/17.05.2024;

Având în vedere  Decizia Consiliului de Administrație al Societății PIEȚE S.A. nr. 09/16.05.2024 prin care au fost avizate situațiile financiare anuale ale societății la data de 31.12.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

În conformitate cu prevederile următoare:

- art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 64/2001  privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

- art. 111 alin. (2) lit. a), art. 121 și art 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Articole

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

Art. 2: Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de  ................, ora .............. la sediul societății din Municipiul Timișoara, str. Lt. Ovidiu Balea, nr. 2, Județ  Timiș.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:    
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului;
- Societății PIEȚE S.A.;
- Domnului David Emanuel - consilier local
- Domnului Sandu Constantin-Ștefan - consilier local;
- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?