Proiect HCL din 2024-05-24

privind aprobarea proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la asistență medicală, asigurării rezilienței sistemelor de sănătate și creșterii calității serviciilor medicale oferite în ambulator”, Cod SMIS 321926, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a Acordului de Parteneriat între Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara, în calitate de lider al parteneriatului – Solicitant și U.A.T. Municipiul Timișoara, în calitate de ordonator principal de credite – Partener, spre finanțare prin Programul de Sănătate, Prioritatea 1, Obiectiv specific RSO4.5, apel de proiecte PS/219/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2

Motivație

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

- Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre, nr. ASEMT2024-1747/17.05.2024;

- Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara nr. 7334 din 09.05.2024;

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara nr. 7791 din 17.05.2024;

- HCLMT nr. 221 din data: 30.05.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea şi care fac parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara

- HCLMT nr. 89/16.03.2022 privind înființarea Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara prin reorganizarea structurală a serviciilor publice de sănătate și educație oferite de municipalitate, cu modificările ulterioare, ultima fiind prin HCLMT nr. 33/19.02.2024;

- Avizul Serviciului Juridic din data de 20.05.2024, Anexă la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-1747/17.05.2024;

- Avizul Direcției Economice din data de 20.05.2024, Anexă la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-1747/17.05.2024;

 

Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 

Luând în considerare:

- Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2023 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate pentru perioada 2023—2030;

- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030.

 

În conformitate cu:

 • Programul Sănătate - program multifond, care cuprinde finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din Fondul Social European Plus (FSE+);
 • Acordul de parteneriat 2021-2027 pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027 - Decizia de punere în aplicare a comisiei din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 84/09.01.2024;
 • Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1002/12.04.2024;
 • Ghidul Solicitantului - ANEXA la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 84/09.01.2024

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129  alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 196 alin (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.139  alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă proiectul „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la asistență medicală, asigurării rezilienței sistemelor de sănătate și creșterii calității serviciilor medicale oferite în ambulator”, Cod SMIS 321926,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate, Obiectiv specific RSO4.5, nr. apelului de proiecte PS/219/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la asistență medicală, asigurării rezilienței sistemelor de sănătate și creșterii calității serviciilor medicale oferite în ambulator”, în cuantum de 19,890,353.07 lei (inclusiv TVA).

Art. 3: Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 397.807,06 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la asistență medicală, asigurării rezilienței sistemelor de sănătate și creșterii calității serviciilor medicale oferite în ambulator”, din bugetul local al Municipiului Timișoara.

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe precum și orice cheltuieli neeligibile și/sau corecții ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la asistență medicală, asigurării rezilienței sistemelor de sănătate și creșterii calității serviciilor medicale oferite în ambulator”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Art. 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la asistență medicală, asigurării rezilienței sistemelor de sănătate și creșterii calității serviciilor medicale oferite în ambulator” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Art. 7: Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în calitate de Solicitant și Lider al parteneriatului și U.A.T. Municipiul Timișoara, în calitate de ordonator principal de credite - Partener de Proiect, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 8: Se împuternicește Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în calitate de Solicitant-Lider de parteneriat, reprezentat legal prin managerul spitalului – domnul Adam Ovidiu, să semneze toate actele necesare depunerii și implementării proiectului, respectiv contractul de finanțare, în numele Liderului de proiect şi al Partenerului.

Art. 9:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara și Administrația pentru  Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara.

Art. 10: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

 • Instituției Prefectului - Județul Timiș;
 • Primarului Municipiului Timișoara;
 • Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara
 • Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara;
 • Direcției Economice
 • Mass-mediei locale.

Este utilă această pagină?