Proiect HCL din 2024-05-21

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

Motivație

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu  nr. TMI2024-014730/15.05.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

- Raportul de specialitate nr. TMI2024-014744/15.05.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

- Adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-019686/30.04.2024;

- Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014744/15.05.2024;

 - Procesele Verbale de avizare ale  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

- Deciziile Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. 27/25.04.2024 și 28/25.04.2024;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

- art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- art. 129, alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
   

Articole

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timisoara în Adunarea Generala a Acționarilor STPT S.A, pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului.

Art. 2: În vederea aplicării prezentei hotărâri, se convoacă Adunarea Adunarea Generala a Acționarilor STPT S.A, în data de ............, ora .............., la sediul societății din Bulevardul Dâmbovița nr. 67, Timișoara, Județul Timiș.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.
Art. 4: Prezenta hotărâre se  publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul  aparatului 
  de specialitate al Primarului;
- Societății de Transport Public Timișoara S.A.;
- Domnului Merean Ovidiu;
- Domnului Barabas Lorenzo-Flavius;
- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?