Proiect HCL din 2024-05-21

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din B-dul Revoluției din 1989 nr 12, identificat cu CF nr.415747 Timișoara, nr.cadastral 415747-C1, la prețul de vânzare de 1.500.000 euro (TVA de 19% inclus)

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, cu nr.de înregistrare TMI2024-014793/16.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI 2024-14946/17.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi Patrimoniu ale UAT –Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu- Compartiment Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de Specialitate;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanstică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine public, drepturile omului și probleme ale minorităților si al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Tinând cont de solicitarea nr.MTM2024-011760 din data de 11.03.2024, cu completările MTM2024-012344/13.03.2024 și MTM2024-012581/14.03.2024 înregistrate de dl.Țârnea Tiberiu, reprezentantul legal al coproprietarelor   FREUND PAULINE INGRID și FREUND CAROLINE LOUISE, pentru imobilul cu adresa în Timișoara, jud Timiș, B-dul Revoluției din 1989 nr. 12, identificat cu CF nr.415747 Timișoara, nr.cadastral 415747-C1, prin prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a acestuia, la prețul de vânzare de 1.500.000 euro (TVA  de 19% inclusiv);

Ținând cont de adresa nr.926 din data de 04.03.2024, prin care Direcția Județeană pentru Cultură Timiș ne comunică faptul că imobilul situat la adresa de mai sus, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice a județului Timiș 2004-republicată în 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.113/bis15.02.2016. Deși nu este necesară obținerea dreptului de preemțiune fiind situat în Zonă de Protecție Istorică, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, este situat în Zona de Protecție a monumentului istoric Ansamblul Urban IX, poziția 74, Cod LMI TM-II-a- B-cată 06114, deci intră sub incidența Legii 422/2001 republicată;

Având în vedere răspunsurile primite din partea Instituției Arhitectului Șef -Direcția Autorizări și Control Compartiment Disciplină în Construcții, Direcției Generale Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT-Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu- prin Compartiment Fond Locativ, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță- Direcția Revitalizare-Serviciul Eficientizare Energetică, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Ferovoiar - Biroul Avizare, Organizare și Monitorizare Activități Sportive, prin care ni se comunică faptul că nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, pentru desfășurarea unor activități ce aparțin de acestea (sport, cultură).

Având în vedere adresa nr.MTM2024-013046/25.04.2024 prin care Direcția Economică ne informează că:

,, În conformitate cu Programul de Dezvoltare 2024-Investiții (Anexa nr.9 la HCL nr.34/2024 privind aprobarea bugetului local al Muncipiului Timișoara pe anul 2024), la capitolul:70.02.03.01,, Dezvoltarea sistemului de locuințe,” este prevăzută la poziția C.Dotări independente și alte investiții, subpoziția   

 a) Achiziții imobile, suma globală de 2.500.000 lei, această valoare reprezentând  limita maximă care poate fi angajată/ordonanțată în anul 2024, cu destinația ,, Achiziție imobile-Exercitare drepturi de preemțiune.”

Având în vedere că Spitalul Clinic Municipal nu a dispus de un alt spațiu cu aceeași funcțiune pentru mutarea Secției de cardiologie ASCAR ;

Tinând cont de PV nr.12/08.06.2023 încheiat de Comisia de Negociere cu Terții, privind negocierea chiriei imobilului din B-dul Revoluției din 1989 nr.12;  

Având în vedere prevederile art.1 și art.2 din HCLMT nr.301/25.07.2023 privind aprobarea închirierii imobilului menționat mai sus;

Tinând cont de Contractul de închiriere nr.71/22.08.2023 al imobilului din B-dul Revoluției nr.12 și de Actul Adițional nr.1 încheiat la Contractul de închiriere  nr.71/22.08.2023; 

Având  în vedere adresa nr.MTM2024-018954/24.04.2024 comunicată de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara privind oportunitatea achiziționării de către Municipiul Timișoara a clădirii din Timișoara,  B-dul Revoluției din 1989 nr.12, în vederea asigurării continuității desfășurării actului medical;  

În conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată;

Tinând cont de prevederile H.C.L.M.T nr.67/2008, modificatã prin  H.C.L.M.T nr.362/2015;Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

           

Articole

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului din B-dul Revoluției din 1989 nr. 12, identificat cu CF nr.415747 Timișoara, nr.cadastral 415747-C1, la prețul de vânzare de 1.500.000 euro (TVA de 19% inclusiv).

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT și Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
          - Primarului Municipiului Timişoara;
          - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

          -Doamnelor FREUND PAULINE INGRID și FREUND CAROLINE LOUISE prin reprezentant legal  Țârnea Tiberiu;

          -  Mass-mediei locale;

 

           

Este utilă această pagină?