Proiect HCL din 2024-05-21

mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-014707/15.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014743/15.05.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014743/15.05.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa Societății HORTICULTURA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.  MTM2024-019055/25.04.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație HORTICULTURA S.A. nr. 5/17.04.2024 prin care a fost aprobat bilanțul contabil al Horticultura S.A. la 31.12.2022 și repartizarea profitului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere prevederile art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. a), art. 121 și art 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de Guvern nr. 64/2001  privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139 alin. (1) și ( 3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: (1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 și repartizarea profitului.

        (2) Adunarea Generală a Acționarilor Horticultura S.A. va avea loc în data de .................., ora .....................la sediul societății din Municipiul Timișoara, str. Emanuil Ungureanu, nr. 5, Jud Timiș. 
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Horticultura S.A..
Art. 3: Prezenta hotărâre se  publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
    - Primarului Municipiului Timişoara;
    - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul  aparatului  de specialitate al Primarului;
    - Societății Horticultura S.A.;
    - Doamnei Militaru Elena – Rodica;
    - Domnului Moșiu  Simion;
    - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?