Proiect HCL din 2024-05-21

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății de Transport Public Timișoara S.A

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-014894/17.05.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014975/17.05.2024 al Direcției Economice - Compartiment Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.05.2024.- Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014975/17.05.2024;

Având în vedere adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A nr. MTM2024-015400/01.04.2024 referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/21.03.2024 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Transport Public Timișoara S.A pe anul 2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor și Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/22.02.2024 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 1 lit. b) art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și  alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Societății de Transport Public Timișoara S.A, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea de Transport Public Timișoara S.A
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:      
  - Instituției Prefectului- Județul Timiș;
  - Primarului Municipiului Timișoara;
  - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
  - Societății de Transport Public Timișoara S.A;
  - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?