Proiect HCL din 2024-05-24

privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚÃ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” Timișoara a investițiilor (lucrări și dotări medicale de specialitate) realizate în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara”, Cod SMIS 121198

Motivație

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

- Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre, nr. ASEMT2024-1606/08.05.2024, privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” a investițiilor (lucrări și dotări medicale de specialitate) realizate în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara”, Cod SMIS 121198;

- Adresa Direcției Incubator de Proiecte nr. TMI2024-012278 din 19.04.2024;

- Adresa Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara nr. 7292/08.05.2024;

- HCLMT nr. 221 din data: 30.05.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii " Louis Ţurcanu " Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea şi care fac parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara

- HCLMT nr. 123 din data: 13.04.2021 privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” a aparatului de radiologie mobil/portabil achizitionat in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara”, Cod SMIS 121198 cu Anexa;

- HCLMT nr. 89/16.03.2022 privind înființarea Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara prin reorganizarea structurală a serviciilor publice de sănătate și educație oferite de municipalitate, cu modificările ulterioare, ultima fiind prin HCLMT nr. 33/19.02.2024;

- Avizul Serviciului Juridic al Municipiului Timișoara din data de 10.05.2024, Anexă la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-1606/08.05.2024;

- Avizul Direcției Economice din data de17.05.2024, Anexă la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-1606/08.05.2024;

Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu:

-art.136 din Constituția României;

- art. 163 din Legea nr. 95/2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 - CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (republicat);

- art. 108, 287, 297-301 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) și c), alin (6) lit. a), art. (7) lit. c), art. 196 alin (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.139  alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic De Urgență Pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara a investițiilor (lucrări și dotări medicale de specialitate) realizate în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara”, Cod SMIS 121198, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, cu valoarea totală de inventar de 5.837.789,25 lei TVA inclusă, prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2: Bunurile menționate la art. 1 sunt destinate îmbunătățirii calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și vor fi predate efectiv prin Proces verbal de predare-primire în termen de 5 zile de la semnarea contractului de administrare;

Art. 3: Se aprobă modelul cadru de contract de administrare conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4: Obligațiile titularului dreptului de administrare și sancțiunile pentru nerespectarea acestora sunt cele corespunzătoare art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cele conform clauzelor din contractul de administrare;

Art. 5: Titularul dreptului de administrare este obligat să menţină starea de funcţionare perfectă a bunurilor dobândite, folosinţa şi localizarea acestora, să asigurare în integralitate materialele consumabile necesare funcționării și să depună anual o „Notă justificativă de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor” conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6: Începând cu data semnării contractului de administrare din Anexa 2, își încetează valabilitatea contractul de administrare nr. SC2021-13198/13.05.2021 aprobat prin HCLMT nr. 123 din data de  13.04.2021 privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” a aparatului de radiologie mobil/portabil achizitionat in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara”, Cod SMIS 121198;

Art. 7: Se mandatează Primarul Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz, pentru semnarea contractului de administrare;

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT și Direcția Economică, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;

Art. 9: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara

- Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara;

- Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate UAT

- Direcției Economice

- Direcţiei Incubator de Proiecte

- Mass-media  locale.

Este utilă această pagină?