Proiect HCL din 2024-02-22

privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr._________ din_____________ al Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Timişoara, înregistrat la Primăria Timișoara sub nr. SC 2024 –    ____/_______2024

            Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de __________ - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2024- ______/_______2024;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanisticã, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile  Legii Poliției Locale nr. 155/22.07.20210;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;

Articole

Art.1: Se aproba constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publica.

Art. 3:  La data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri se abrogă următoarele hotărâri:

 • Hotărârea Consiliului Local 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local  464/2007  privind completarea și modificarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local 206/2009 pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local 393/2010 privind modificarea și completarea Anexei la la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 464/2007 și HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local 34/2011 privind completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local 90/2011 privind completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local 251/2011 privind revocarea alin.2 al art.3 din Anexa la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local   381/2011 privind  completarea Anexe la la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009
 • Hotărârea Consiliului Local   26/2012, privind modificarea și completarea HCL nr. 381/2011 – privind completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local    217/2012 pentru completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local 10/2013 pentru completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local 87/2013 pentru completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local   332/2014 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local 337/2015, privind modificarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea nr. 187/2018, privind modificarea și completrea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local   368/2019 pentru aprobarea completărilor prevederilor  Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local   531/2019 pentru aprobarea modificării  prevederilor art.3 alin.1 și art.3 alin.3 din   Anexei la HCL nr. 371/2007;
 • Hotărârea Consiliului Local 257/2020 privind abrogarea art. 8 alin. 2,3, 5 din Anexa la HCL br.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local 189/2021 pentru completarea și modificarea HCL nr. 317/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, art. 21, 24 și 32;
 • Hotărârea Consiliului Local   262/2022 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotârârea Consiliului Local nr. 371/207 privind  constatatrea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local   446/2008 privind interzicearea expunerii sper vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat a Municipiului Timișoara.

 

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Timișoara și totodată se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?