Proiect HCL din 2024-05-29

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent construcției de tip rampă de acces subsol înscrisă în CF nr. 456535 Timișoara, în favoarea SC ROMCAPITAL CENTER SRL

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024 - 16471/29.05.2024 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 15794 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT – Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa SC ROMCAPITAL CENTER SRL, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. MTM2024-020979/15.05.2024;

Luând în considerare Procesul verbal din 16.05.2024 al ședinței Comisiei pentru stabilirea suprafeței de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor construcțiilor amplasate pe acestea;

Având în vedere prevederile Ordinului 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) și alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit a) a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Articole

Art. 1: Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în Timișoara str. Sfânta Rozalia , aferent  construcției de tip rampă de acces subsol  în favoarea SC ROMCAPITAL CENTER SRL, înscris în CF nr. 456535, la suprafață de 100 mp din totalul de 348 mp,  la prețul de 310,058 ron/ lună fără TVA (3720,696 ron/an) , valoare stabilită în Raportul de evaluare nr. 60538/30.04.2024 întocmit de APPRAISAL &VALUATION SRL.

Art. 2: Documentațiile  topo-cadastrale de alipire și dezlipire stabilite la ședința Comisiei pentru stabilirea suprefeței de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros din data de 16.05.2024, vor fi efectuate pe cheltuiala SC ROMCAPITAL CENTER SRL, fără recuperare de la UAT, sub rezercva aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Se însușește Raportul de evaluare nr. nr. 60538/30.04.2024  întocmit de APPRAISAL &VALUATION SRL și se stabilește redevența la prețul de 310,058 ron/lună fără TVA,(3720,696 ron/an), raport ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Contractul de constituire a dreptului de superficie pentru terenul menţionat la art.1 se încheie pe o durată de 25 de ani, modelul de contract constituind Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5: Plata sumei de  310,058 ron/lună va fi efectuată de SC ROMCAPITAL CENTER SRL în două rate  pe an, plătibilă în lei la  datele scadente fiind 30 martie și 30 septembrie a fiecărui an, inclusiv garanția pentru un an.

Art. 6: Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiei ce decurge din dreptul de superficie cu titlu oneros, conform Codului de Procedură Fiscală se instituie sancţiunea pecuniară pentru neplata în termen a obligaţiilor.

           În cazul în care se înregistrează neplata consecutivă a două rate anuale se va retrage dreptul de superficie cu titlu oneros acordat şi rezilierea de drept a contractului.

Art. 7: Se mandatează dl. Dominic Fritz, Primarul Municipiului Timișoara, pentru semnarea contractului de superficie cu titlu oneros în formă autentică.

Art. 8: Toate cheltuielile privind autentificarea şi operaţiunile de publicitate imobiliară cad în sarcina SC ROMCAPITAL CENTER SRL.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.10: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcţiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
                 - OCPI Timiș;
                 - SC ROMCAPITAL CENTER SRL;
                 - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?