Proiect HCL din 2024-03-28

modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, a Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 368 din 26.07.2022 privind coeficientii de ierarhizare a posturilor din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr.  al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 1409 din 12.02.2024 al Serviciului Juridic, Resurse Umane și Registratură din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara;

În baza avizului/raportului……...........................................................................................................

Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În baza art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 368 din 26.07.2022 privind aprobarea reorganizării, schimbarea denumirii instituției, modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și aprobarea coeficienților de ierarhizare a posturilor pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 579 din 19.12.2023 privind aprobarea reorganizării,  modificarea și aprobarea Organigramei,  a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală a  Poliției Locale Timișoara

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art.196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Articole

Art. 1. Se modifică și se aprobă Statul de funcții pentru Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Modificarea, renumerotarea și actualizarea în întregime a Anexei nr. 4 la H.C.L.nr. 368 din 26.07.2022, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare din actele administrative adoptate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală a  Poliției Locale Timișoara.

            Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara;

            - Mass - media locale.                                                      

Este utilă această pagină?