Proiect HCL din 2024-05-21

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pe o perioadă de 10 ani, asupra imobilului înscris în CF 418786 Timișoara, situat în b-dul Victor Babeș nr.22, pentru desfășurarea activității Clinicii de Oncologie Medicală

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024 - 14900/17.05.2024 a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 14043/09.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate;

Având în vedere HCLMT nr.208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere HCLMT nr.388/31.08.2023 privind schimbarea destinației imobilului compus din construcții și teren înscris în CF 418786 Timișoara, situat în Timișoara str. Victor Babeș nr.22 din spațiu pentru învățământ în spațiu pentru sănătate pe o durată de 49 de ani în vederea transmiterii în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru desfășurarea actului medical al Secției clinice de oncologie medicală si Secției clinice de îngrijiri paliative;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal Urgență cu nr.E2348/27.04.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.MTM2023-4900/02.05.2023;

Având în prevederile art.1 alin.(5) din OG nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit c), alin. (6), lit b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) și (3) și art.196, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pe o perioadă de 10 ani, asupra imobilului (teren+construcții) înscris în CF 418786 Timișoara, situat în b-dul Victor Babeș nr.22, pentru desfășurarea activității Clinicii de Oncologie Medicală.

Art.2: Imobilul înscris în CF 418786 Timișoara este compus din Corp C1 cu D+P+2E, Corp C2 cu D+P+3E  și teren în suprafață de 1.109 mp, înregistrate în evidența contabilă a mijloacelor fixe cu  valoare totală de inventar 10.969.442,00 lei, având datele de identificare prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modelul cadru de contract de administrare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se mandatează domnul Dominic Fritz - Primarul Municipiului Timișoara, pentru semnarea contractului de administrare.

Art.5: Obligațiile titularului dreptului de administrare și sancțiunile pentru nerespectarea acestora sunt cele corespunzătoare art.300 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în contractul de administrare.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate UAT;

- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;

- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?