Proiect HCL din 2024-05-21

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 447859 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Maticiuc Maria și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI 2024 - 15143/20.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 -14466/14.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate al UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2024 - anexã la Raportul de specialitate nr. TMI2024 -14466;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate”, autentificată sub nr. 604 din 08.04.2024, la Birou Individual Bâc Ioan Alin de către Notar Public Bâc Ioa Alin, prin care proprietarul tabular al terenului menţionat mai sus, reprezentat prin doamna Maticiuc Maria declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin (2), art. 562, alin. (2)  şi art. 889 din Codul Civil;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art 296  alin. (2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna Maticiuc Maria. înscris în CF nr. 447859 Timișoara în suprafață de 2726 mp, cu destinația de teren intravilan pentru drum;

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului menţionat la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru circulații publice ;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate al UAT cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

                 - Doamnei Maticiuc Maria;

                 - Mass-media locale

Este utilă această pagină?