Proiect HCL din 2024-02-22

retragerea dreptului de folosință gratuită, conferit pe o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren în suprafață de 100.000 mp, către Ministerul Sănătății prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiș, pentru construirea unui spital regional de urgență, drept acordat prin HCLMT 58/2007.

Motivație

             În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere dispozițiile art.861 alin (3) ale art 866-870, art 855 alin (1) si (2) s art 1244 din L 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            În baza articolului 24 alin (3) a art 28 alin (6) din legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul articolului 196 alin (1) litera a, ale art 353 din Ordonanța de urgență a Guvernului n. 57/2019 privind codul Administativ cu modificările si completările ulterioare.

 

Articole

Art. 1 Se aprobă retragerea dreptului de folosință  gratuită, conferit pe o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren în suprafață de 100.000 mp, către Ministerul Sănătății prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiș,înscris în CF nr. 413476 Timișoara, pentru construirea unui spital regional de urgență, drept acordat prin HCLMT 58/2007.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredințeazã Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara.

 

Art. 3: Prezenta hotãrâre se publicã pe site-ul propriu și totodatã, se comunicã:

      - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

      - Primarului Municipiului Timișoara;

      - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de

  specialitate al Primarului;    

           - Autorității de Sănătate Publică (actualmente Direcția de Sănătate Publică Timiş);   

      - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;

      - Mass-media  locale. 

Este utilă această pagină?