Proiect HCL din 2024-03-22

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Horticultura S.A. Timișoara

Motivație

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. TMI2024-008485/21.03.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

- Adresa Societății Horticultura S.A. înregistrată la Primăria Timișoara nr. MTM2024-012969/14.03.2024 referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Horticultura S.A. Timișoara;

- Raportul de specialitate nr. TMI2024-008532/21.03.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

- Avizul Serviciului Juridic din data de 22.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024- 008532/21.03.2024;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/13.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

- Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor și ale Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/22.02.2024 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024;

- Dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Prevederile art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1), lit. a) și art. 6, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și  alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Articole

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Horticultura S.A. Timișoara, conform Anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Horticultura S.A. Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului;

- Societății Horticultura S.A. Timișoara;

- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?