Proiect HCL din 2024-05-29

privind aprobarea depunerii etapei a II-a a proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km. 12+975)” și a cheltuielilor aferente investiției, în parteneriat cu UAT Județul Timiș (lider de proiect) și UAT Comuna Dumbrăvița (Partener 2), în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI 2024 - 015198/20.05.2024 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI 2024- 015471/22.05.2024 al Direcției Incubator de Proiecte, prin echipa de proiect, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 22.05.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.05.2024;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere NOTA OI privind etapizarea proiectului „Modernizarea DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului Km 2+725 (sens giratoriu)- CenturaTimișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (Km. 12+975)”, contract nr. 1504/06.03.2018, cod SMIS 111992, având ca Beneficiar Parteneriatul format din Unitatea Administrativ T eritorială Județul Timiș, în calitate de Lider de parteneriat, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timișoara, în calitate de Partener 1 și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dumbrăvița în calitate de Partener 2, reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș;

Având în vedere HCLMT nr. 268/2017, modificat prin HCLMT 395/2017, privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Timiș (Lider de Parteneriat - Partener 1), Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăvița (Partener 2) și  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului „MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+725) Sens giratoriu-Centura Timișoara,  Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)”, în vederea accesării fondurilor nerambusabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (depunerea proiectelor prin aplicația MySMIS)

Având în vedere HCLMT 394/2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timişoara şi Centura Timişoara- Autostrada A1 (km. 12+975)”, SMIS 111992 şi a cheltuielior legate de proiect  ce vor fi asigurate de către UAT Judeţul Timiş, în calitate de Lider de Proiect , în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS)

Având în vedere OUG 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările  ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

Articole

Art.1. Se aprobă depunerea de către Consiliul Județean Timiș, în calitate de lider de proiect (Partener 1), a proiectului cu titlul „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km. 12+975)” - etapa II, în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 O regiune accesibilă, Obiectiv specific RSO3.2. - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Intervenția regională IR 5.1.A Drumuri județene, apelul de proiecte nr. PRV/5.1.A/e.

Art.2. Valoarea totală a cheltuielilor ce revin Municipiului Timișoara pentru realizarea  proiectului prevăzut la art. 1 va fi de 0,00 lei.

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Timiș, în calitate de lider al parteneriatului, să semneze în numele UAT Județul Timiș și al partenerilor din proiect, contractul de finanțare și toate actele necesare demarării celei de-a II-a etape a proiectului.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Echipa de Implementare a Proiectului. 

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiile, serviciile,  compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara;

- UAT Județul Timiș;

- UAT Comuna Dumbrăvița; 

- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?