Proiect HCL din 2024-05-21

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea efectuării unui schimb de teren între imobilele teren în suprafață de 2238 mp proprietatea Municipiului Timișoara și imobilele teren în suprafață de 22.956 proprietatea GELSEN GSN CONSTRUCT SRL

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.TMI2024-014893/17.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 -013266/26.08.2024 al Direcției  Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT – Serviciul Evidență Patrimoni și Cadastru;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic  din data de 08.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate ;

Având în vedere solicitarea SC GELSEN GSN CONSTRUCT SRL, privind schimbul terenurilor înscrise în CF nr. 425118 (DE1317/1) în suprafață de1227 mp din totalul de  1346 mp – proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public, având categoria de folosință de drum și  CF nr. 425275 (DE1318/4) în suprafață de 1011mp din totalul de 1061 mp - proprietatea Municipiului Timișoara, domeniul public, având categoria de folosință de drum cu: suprafața de 5731 mp din CF nr. 407777, cu suprafața de 7117mp din CF nr. 408436, cu suprafața de 5889 mp din CF nr. 407920, cu suprafața de 102 mp din CF nr. 409590, cu suprafața de 15 mp din CF nr. 422822 mp, cu suprafața de 4096 mp din CF nr. 407511, cu suprafața de 6 mp din CF nr. 422821 terenuri proprietatea SC GELSEN GSN CONSTRUCT SRL, în vederea realizării PUZ- “Zonă Mixtă: Spații Comerciale, Birouri, Servicii, Industrie Nepoluantă, Producție și Depozitare. Amplasare Panouri Publicitare, Totem/Unipol, Semnalistică pe Fațade și în Incintă. Amenajare Accesuri și Locuri de Parcare în Incintă” identificate prin CF nr. 407511, CF nr. 407777, CF nr. 407920, CF nr. 408436, CF nr. 409590, CF nr. 422819, CF nr. 422820, CF nr. 422821, CF nr. 422822, CF nr. 422823 Timișoara, Calea Șagului.

 Având în vedere adresa Direcției Generale de Urbanism și Planificare Teritorială nr. MTM2023-4542/27.06.2023, consideră oportun schimbul de teren solicitat de SC GELSEN GSN CONSTRUCT SRL, pentru realizarea de străzi noi cu prospecte stradale dimensionate corespunzător și nu privează de acces alți proprietari de terenuri.

 Având în vedere adresa  cu nr. MTM2023-013512 și MTM2023-012522/21.09.2023 a Comisiei de Circulație - Serviciului Administrare Infrastructură Rutieră s-a emis avizul favorabil pentru obiectivul PUZ- “Zonă Mixtă: Spații Comerciale, Birouri, Servicii, Industrie Nepoluantă, Producție și Depozitare. Amplasare Panouri Publicitare, Totem/Unipol, Semnalistică pe Fațade și în Incintă. Amenajare Accesuri și Locuri de Parcare în Incintă” identificate prin CF nr. 407511, CF nr. 407777, CF nr. 407920, CF nr. 408436, CF nr. 409590, CF nr. 422819, CF nr. 422820, CF nr. 422821, CF nr. 422822, CF nr. 422823 Timișoara, Calea Șagului, precum și amenajarea în incintă a 1339 locuri de parcare, conform planurilor de situație anexate.

 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit c), alin. (6), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 În temeiul art.196 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a imobilelor înscrise în CF nr. 425118 Timișoara și CF nr. 425275 Timișoara și împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea efectuării unui schimb de teren între imobilele teren în suprafață de 2238 mp proprietatea Municipiului Timișoara și imobilele teren în suprafață de 22.956 proprietatea GELSEN GSN CONSTRUCT SRL, Timișoara Calea Șagului.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcţiilor Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
                 - GELSEN GSN CONSTRUCT SR;
                 - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?