Proiect HCL din 2024-04-01

prelungirea contractului de închiriere nr.128/15.06.2001 încheiat cu SC SNACK BAR ARTIS SRL

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-005968/29.02.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-005968/29.02.2024 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. AIHCL2024-000058- Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-005968/29.02.2024;
Având în vedere cererile înregistrate cu nr. MTM2024-001805/16.01.2024 și MTM2024-001982/17.01.2024, a S.C. SNACK BAR ARTIS SRL.
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 29.01.2024  a  Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea  de Locuinţă situate în imobile proprietatea  Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.441/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.253/2023;
Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

Art. 1: Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 1 an , pana la data de 30.01.2025,  a Contractului de închiriere  nr. 1281/15.06.2001 încheiat cu SC SNACK BAR ARTIS  SRL, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Alba Iulia nr.2, în suprafată de 69,88 mp., înscris în CF nr. 417847-C1 Timişoara, nr.top 417847-C1, nr. CF vechi 127057, nr. top 249, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.
Prelungirea contractului de închiriere se face sub condiția obținerii tuturor autorizațiilor de funcționare, a evacuării aparaturii de gătit, respectiv a tuturor surselor de foc din acel spațiu, a eliminării aparatelor și pieselor de mobilier din afara incintei spațiului ocupat.
Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Valorificare Derepturi de Proprietate ale UAT,  din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:  
               - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
              - Primarului Municipiului Timişoara;
              - Direcţiilor, Serviciilor , Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului; 
              - SC SNACK BAR ARTIS SRL;
               - Mass-media locale.

 

Este utilă această pagină?