Proiect HCL din 2024-02-22

Mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024

Motivație

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz, cu nr. TMI 2024-004452/21.02.2024;

- Raportul de specialitate nr. TMI 2024-004492/21.02.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

- Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI 2024-004492/21.02.2024;

- Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- Adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. 3455/19.02.2024,  înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara nr. MTM2024-008763/19.02.2024, privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.T.P.T S.A.;

- Deciziile Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. 9/31.01.2024, 11/31.01.2024, 12/31.01.2024 și 13/19.02.2024;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 113, art. 210 și art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3, art. 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 92, art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d),  alin. (3) lit. d), alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-008763/19.02.2024, reprezentată de Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. și Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

 

Art. 3:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:  

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

- Societății de Transport Public Timișoara S.A.;

- Domnului MEREAN Ovidiu;

- Domnului BARABAS Lorenzo – Flavius;

- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?