Proiect HCL din 2024-05-21

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a parcelei cu număr cadastral nou 456395 (NGL1549/1) proprietatea Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.TMI2024-015152/20.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate TMI2024 -014467/14.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT – Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic  din data de 14.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024 -014467/14.05.2024;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șli completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă și se însușește documentația topo-cadastrală de primă înscriere a parcelei cu număr cadastral nou 456395 (NGL1549/1)  proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public.

Art.2:Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului care face obiectul prezentei hotărâri.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

 Art.4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcţiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
                 - OCPI Timiș;
                 - SC GIS - SURVEY SRL;
                 - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?