Proiect HCL din 2024-02-13

aprobarea Raportului pentru anul 2023, referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025

Motivație

Conform prevederilor art.28, alin.(1) din H.G.nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, planurile de calitate a aerului: Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local.

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru  anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din  Planului de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara  perioada 2021-2025.

 

Articole

ART.1: Se aprobă Raportul pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din  Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                                                                                                                                               Cod FO53-02, Ver.2

ART.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Protecția Mediului Managementul Deșeurilor și Salubrizare.

ART.3 Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

 - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;

 - Primarului Municipiului Timişoara;

 - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

 - APM Timiș;

 - Mass- media locale.

Este utilă această pagină?