Proiect HCL din 2024-01-30

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

Motivație

    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.01.2024 – Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI 2024 – 001261/2024.01.19;

    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5 din data: 11.01.2022 privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara; Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
    Având în vedere adresa Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. nr. MTM2023-028664;
    Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din 2023;
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 41/08.02.2022 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.;
    Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
    În conformitate cu prevederile art. 191 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

    Art. 1: (1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ( 2) În vederea aplicării prezentei hotărâri, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L., în data de ______, ora _____, la sediul societății din Calea Circumvalațiunii nr. 2, Timișoara, Județul Timiș.
    Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. și Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.
    Art. 3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
    - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
    - Primarului Municipiului Timișoara;
    - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
    - Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.;
    - Domnului MEȘTER ANDREI;
    - Domnului MOȘIU SIMION;
    - Mass-media locale. 

Este utilă această pagină?