Proiect HCL din 2024-02-19

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din strada Ion Ghica nr.4, etaj subsol: ap.5/B, identificat cu CF nr.409224-C1-U8 Timișoara, nr.cadastral 409224-C1-U8 și ap.Sediu Firmă, identificat cu CF nr.409224-C1-U3 Timișoara, nr.cadastral top: 17191/IIIB, la prețul de vânzare de 55.000 euro

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr.TMI2024-001890 din 29.01.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024-001890 din data de 29.01.2024 al Direcției Patrimoniu -Serviciul Locuințe și Preemțiuni din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul  Serviciului Juridic din data de       , Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024-001890 din data de 29.01.2024;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa înregistrată cu nr.MTM2024-003178 din data de 23.01.2024 de către POPOVICIU ANCA-RAMONA și BAIDUC ESTHER, coproprietare ale următoarelor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cu adresa în Timișoara, jud Timiș, strada Ion Ghica nr.4, etaj subsol: ap.5/B, identificat cu CF nr.409224-C1-U8 Timișoara, nr.cadastral 409224-C1-U8 și ap.Sediu Firmă, identificat cu CF nr.409224-C1-U3 Timișoara, nr.cadastral top:17191/IIIB, prin care ne solicită să ne pronunţăm asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a acestora la prețul de vânzare de 55.000 euro;
Ținând cont de adresa nr.54 din data de 15.01.2024 comunicată de către Direcția Județeană de Cultură Timiș, conform căreia aceasta nu-și exercită dreptul de preemțiune asupra imobilelor menționate mai sus,  transferându-l către autoritățile publice locale, în conformitate cu art.4, alin.8 din Legea 422/2001;
Având în vedere răspunsurile  primite din partea  Direcției Generale de Urbanism și Planificare Teritorială-Compartimentul Disciplină în Construcții, Direcției Patrimoniu-Compartimentul Spații cu altă Destinație, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță-Direcția Revitalizare Urbanã-Serviciul Infrastructurã Culturală, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Ferovoiar –Biroul Avizare, Organizare și Monitorizare Activități Sportive cu privire la interesul de a achiziționa  imobilele situate la adresa de mai sus, pentru desfãșurarea unor activități specifice domeniului de activitate și anume faptul că acestea  nu prezintă interes pentru  domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice actualizată și cu prevederile HCLMT nr.67/2008 modificată de HCLMT nr.362/2015;
În conformitate cu prevederile art.129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Articole

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință dinTimișoara, strada Ion Ghica nr.4, etaj subsol: ap.nr.5/B, identificat cu CF nr.409224-C1-U8 Timișoara, nr.cadastral 409224-C1-U8 și ap.Sediu Firmă, identificat cu CF nr.409224-C1-U3 Timișoara, nr.cadastral top:17191/III/B, la prețul de vânzare de 55.000 euro;
 
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
 
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată se comunică:
 
      - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
      - Primarului Municipiului Timişoara;
      - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
  - D-nei POPOVICIU ANCA-RAMONA și d-nei BAIDUC ESTHER; 
      - Mass-mediei locale;

 

Este utilă această pagină?