Proiect HCL din 2024-03-28

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024

Motivație

 

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-008226/20.03.2024, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI2024-008226/20.03.2024 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-008226/20.03.2024;

Având în vedere validarea Dispozitiei Primarului  privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024, cu nr. 904/18.03.2024;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere prevederile art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanța guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2, art. 20 alin.1, art. 23 alin. 1 şi 2 si art. 36 alin. 1;

În temeiul art. art.129, alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Articole

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al  Municipiului Timişoara pe anul 2024, conform anexelor: Buget local - sursa 02A – anexa nr. 1; Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 2.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se valideaza Dispozitia Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2023, cu nr. 904/18.03.2024 si se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Local nr. 34/22.02.2024 privind aprobarea  bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, respectiv structurile și unitățile subordonate ale Municipiului Timișoara.

 Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituției Prefectului - Județul Timis;

            - Primarului Municipiului Timisoara;

            - Serviciului Juridic;

            - Direcţiei Economice;

            - Serviciului Comunicare;

            - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

            - Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;

            - Mass media locale.

COD FO53-02, Ver.2

Este utilă această pagină?