Proiect HCL din 2024-05-29

actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul ” Proiect complex de investitii + PT- Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziliogie dr. V. Babeș Timișoara, etapa I –extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ”

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024-014890 din 17.05.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, dl. Dominic Fritz.

Având în vedere Raportul de specialitate  nr. TMI2024-016339 din 28.05.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul ”Proiect complex de investitii + PT- Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziliogie dr. V. Babeș Timișoara, etapa I –extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie ”.

Având în vedere Avizul AIHCL2024-000349 din 28.05.2024  al Direcției Economice.

Având în vedere Avizul AIHCL2024-000350 din 28.05.2024 al Serviciului Juridic.

Având in vedere Programul de Dezvoltare 2024, investiţii, cap. 66.02.06 - Spitale.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.301/28.07.2017 privind aprobarea obiectivului de investitii ”Proiect complex de investitii + PT -Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie” .

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 560/12.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru ”Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes,

Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie”.

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;.

În baza prevederilor HG nr. 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b și alin 4 lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 139 alin.1 și 3 și art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Articole

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT  pentru  ”Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie», prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru  ”Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie» prevazut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează a prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciului Constructii si Reabilitari Cladiri Publice din cadrul Primariei Municipiului Timişoara. 
Art. 4:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;

- Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

- Mass media locale.

Este utilă această pagină?