Proiect HCL din 2024-03-26

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 456387 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea Warehouses De Pauw Romania SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan destinat pentru drum

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-008879/26.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-007048/11.03.2024 al Directiei Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexã la Raportul de specialitate nr. TMI2024-007048/11.03.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate”, autentificată sub nr. 147 din 06.02.2024 la Biroul Notarial Individual „Gabriel Ivan” de către Notar Public Gabriel Ivan prin care proprietarul tabular al imobilului-teren înscris în CF nr. 456387 Timișoara, reprezentat prin Nedelcu Romulus- Eusebiu, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin (2), art. 562, alin. (2)  şi art. 889 din Codul Civil;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art 296  alin. (2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea Warehouses De Pauw Romania SRL, înscris în CF nr. 456387 Timișoara în suprafață de 2388 mp.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului- teren, menţionat la art. 1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinația de teren intravilan destinat pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directiei Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de   specialitate al Primarului;

                 - Societatea Warehouses de Pauw SRL ;

                 - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?