17 May 2024

Sedință ordinară - 21.05.2024 - ora 12:00

coverRel

Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt convocați în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, marți, 21.05.2024, de la ora 12:00 prin platforma online de videoconferință. Ședința va fi, de asemenea, transmisă live pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Timișoara. 

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse următoarele proiecte:

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local din: 24.04.2024, 25.04.2024 și 09.05.2024.

2. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului AMBRUS RAUL și vacantarea locului acestuia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara. 

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/f6b6999c-8aae-48c6-97a5-634c03a138a7

3.  Proiect d e hotărâre privind aprobarea operațiunii de primã înscriere a imobilelor înscrise în CF nr. 436555, CF nr. 428766, CF nr. 448554, CF nr. 436556, CF nr. 435918, CF nr. 435603.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/a2bcdb4a-382d-4e05-bdcb-2d076bbd5a86

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare Podul Iuliu Maniu(Muncii)” aprobat prin HCL nr. 455/09.09.2019.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/fcc70c37-1b8c-45d4-9259-e98ef27d8ddf

5.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației și aprobarea documentaţieitehnico‐economice faza SF aferentă obiectivului de investiţie “Construirea Skatepark, Pumptrack, pereți pentru cățărări, amenajare alei și spații verzi, iluminat exterior, branșamente la utilități realizare împrejmuire și organizare de șantier, scena exterioară și anexe”.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/526d17b0-8fe4-4de8-8f89-df78ef36c7c2 

6.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului –Teren intravilan din Timișoara, strada General Ion Dragalina nr. 20, la prețul de vânzare de 854.800 euro +TVA. 

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/5b33e591-ea49-4b22-9ea1-cc7e4d5b541a

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a lucrărilor de extindere reţea apă și branșament apă în Municipiul Timişoara, str. Anton Katrein, nr. 7, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către dl Avramescu Lucian şi trecerea acestora în domeniul public al MunicipiuluiTimişoara.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/b201d450-c67f-4c28-9ac5-18f0102d745e 

8.  Proiect de hotărâre privind continuarea folosinței gratuite a spațiului din str. Iuliu Maniu, nr.40, ap.18 de către MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA și încheierea contractului de dare in folosinta gratuită pe o perioadă de 3 ani. 

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/c340cbdc-f072-4d58-993f-fc94b4209009

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a pentru,,Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare parțială si extindere orizontala si verticala” SMIS 126376 (POR 2014-2020) în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile).

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/00b91190-1dcb-4bc9-900a-cdbcca1f5fe7

10.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a imobilelor înscrise în CF nr. 431387 Timișoara și CF nr. 425137 Timișoara.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/b337afcf-1282-44a6-998a-4f984803d765

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a a proiectului ,,Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe” SMIS 126783 (POR 2014-2020) în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 - SMIS 322903 în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile).

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/7e09f941-fdad-46fd-93ea-773d4934daa1

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului construcție înscris în cartea funciară nr. 444149 C1 Timișoara, situat în Loc. Timișoara, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 1/E, Jud. Timiș.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/ffbbd5fb-658e-4b1a-a0fa-05da937deacc

13.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Paul Chinezu nr.2, ap.SAD11, la prețul de 192.236,00 euro.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/bf4b21ce-ebfa-4c97-ae18-4443eeb36913

14.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Paul Chinezu nr.2, etaj I, ap.SAD7, la prețul de 140.096,00 euro.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/579f8d83-15a6-40ed-a8c5-80505f0ed6cb

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1523/15.04.2009 încheiat cu CABINETUL MEDICAL DE MEDICINĂ DENTARĂ DR. CARMEN DODENCIU.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/0750d58e-5ef2-4399-ae49-9c8498029ec3

16.  Proiect de hotărâre privind radierea poziției nr.4343 din Anexa aferentă HCLMT nr.474/2006 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timișoara, referitoare la imobilul înscris în CF 407737 Timișoara, având nr.top.9526.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/7025d64c-bf53-48dc-b32d-861f85572262

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 453059 Timișoara și CF nr. 453060 Timișoara ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea F.B.R. Towers S.R.L. și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan destinat pentru drum.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/8064fd6f-4ade-434b-a745-ebc26b344525

18.  Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului teren înscris în cartea funciară nr. 419888 Timișoara, situat în Loc. Timișoara, Str. Romulus, Nr. 5, teren proprietatea Municipiului Timișoara domeniul privat. 

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/609b980c-e4b4-4b33-97b4-a6330e2b7b38

19.  Proiect de hotărâre privind modificare limită de proprietate pentru imobilul înscris în CF nr. 421817 Timișoara Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/b924817d-94e4-48e5-a915-7645753917e1

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație de încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare, amplasare totem și/sau unipol, realizare împrejmuire, racorduri la utilitățile publice, organizare șantier (modificare PUZ aprobat prin HCL 213/2010)”, str. I. Vacarescu nr: 1 – 5, CF 405633, Timişoara”.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/81e7f0ff-c3b9-4dfc-b701-77fe29ab5095

21.  Adresa d-nei David Ionelia Mirela, cu nr. MTM2024-016155/05.04.2024 privind emiterea și adoptarea unei Hotărâri de consiliu local privind restituirea impozitului încasat în plus pe anul 2022 pentru clădirile nerezidențiale deținute în proprietate.

22.  Plângerea prealabilă cu nr. MTM2024-018392/22.04.2024 a S.C. TROVATORE S.R.L. prin Cab. Av. Șurianu Raluca - Roxana, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.595/19.12.2023 privind  majorarea cu 400%, începând cu anul 2024, a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara Piața VICTORIEI, nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

23.  Plângerea prealabilă cu nr. MTM2024-019520/29.04.2024 a d-lui Dumitrescu Marius prin Cab. Av. Oana Iușan și Cristian Iușan împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.457/17.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic General - Municipiul Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

24.  Plângerea prealabilă cu nr. MTM2024-019670/30.04.2024 a d-nei Negruț Mihaiela Mirela, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.214/23.11.2012 privind instituirea Taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

25.  Plângerea prealabilă cu nr. MTM2024-019670/30.04.2024 a d-nei Negruț Mihaiela Mirelaîmpotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 28/25.01.2017  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/23.11.2012 privind instituirea Taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional  2007-2013.

26.  Interpelările consilierilor locali.

Este utilă această pagină?